Welcome & Happy Holidays!
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Một số hàm tính toán AVR-Assembler

  Ngôn ngữ Assembler là ngôn ngữ cơ bản nhất, gần với các tập lệnh cho phép của các vi xử lý.
  Trong lập trình ứng dụng, đôi khi cần đến một số hàm tính toán mà chưa có sẵn trong vi xử lý đó,
  Mình sưu tầm vài hàm cơ bản dùng với AVR, code bằng ASM. (MUL, DIV, SQRT, ROOT...)

  Code ASM có ưu điểm là có thể tính được khá chính xác tốc độ tính toán, và có thể lựa chọn ưu tiên:
  hoặc là code nhỏ gọn (chiếm ít bộ nhớ chương trình), hoặc là tốc độ tính toán nhanh.
  Việc lựa chọn hoàn toàn do người lập trình chủ động, không phụ thuộc vào trình biên dịch.
  Hạn chế của ASM là không có cấu trúc rõ ràng như các ngôn ngữ bậc cao khác, người lập trình phải xây dựng và nắm rõ cái "khung" của chương trình định viết !

  như 2 ví dụ dưới đây:
  VD 1: hàm chia 2 số nguyên 16 bit, ưu tiên code nhỏ gọn
  (code chỉ chiếm 19 word, thực hiện trong 235-251 chu kỳ máy)


  Mã:
                    ;***************************************************************************
                    ;*
                    ;* "div16u" - 16/16 Bit Unsigned Division
                    ;*
                    ;* This subroutine divides the two 16-bit numbers
                    ;* "dd8uH:dd8uL" (dividend) and "dv16uH:dv16uL" (divisor).
                    ;* The result is placed in "dres16uH:dres16uL" and the remainder in
                    ;* "drem16uH:drem16uL".
                    ;*
                    ;* Number of words  :19
                    ;* Number of cycles  :235/251 (Min/Max)
                    ;* Low registers used  :2 (drem16uL,drem16uH)
                    ;* High registers used :5 (dres16uL/dd16uL,dres16uH/dd16uH,dv16uL,dv16uH,
                    ;*        dcnt16u)
                    ;*
                    ;***************************************************************************
                   
                    ;***** Subroutine Register Variables
                   
                    .def  drem16uL=r14
                    .def  drem16uH=r15
                    .def  dres16uL=r16
                    .def  dres16uH=r17
                    .def  dd16uL  =r16
                    .def  dd16uH  =r17
                    .def  dv16uL  =r18
                    .def  dv16uH  =r19
                    .def  dcnt16u  =r20
                   
                    ;***** Code
                   
                    div16u:  clr  drem16uL  ;clear remainder Low byte
                      sub  drem16uH,drem16uH;clear remainder High byte and carry
                      ldi  dcnt16u,17  ;init loop counter
                    d16u_1:  rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      dec  dcnt16u    ;decrement counter
                      brne  d16u_2    ;if done
                      ret      ;  return
                    d16u_2:  rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_3    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_1    ;else
                    d16u_3:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_1
  VD 2: hàm chia 2 số nguyên 16 bit, ưu tiên tốc độ tính toán - cần thiết trong một số ứng dụng
  (thực hiện trong 148-196 chu kỳ máy)


  Mã:
                    ;***************************************************************************
                    ;*
                    ;* "div16u" - 16/16 Bit Unsigned Division
                    ;*
                    ;* This subroutine divides the two 16-bit numbers
                    ;* "dd8uH:dd8uL" (dividend) and "dv16uH:dv16uL" (divisor).
                    ;* The result is placed in "dres16uH:dres16uL" and the remainder in
                    ;* "drem16uH:drem16uL".
                    ;*
                    ;* Number of words  :196 + return
                    ;* Number of cycles  :148/173/196 (Min/Avg/Max)
                    ;* Low registers used  :2 (drem16uL,drem16uH)
                    ;* High registers used :4 (dres16uL/dd16uL,dres16uH/dd16uH,dv16uL,dv16uH)
                    ;*
                    ;***************************************************************************
                   
                    ;***** Subroutine Register Variables
                   
                    .def  drem16uL=r14
                    .def  drem16uH=r15
                    .def  dres16uL=r16
                    .def  dres16uH=r17
                    .def  dd16uL  =r16
                    .def  dd16uH  =r17
                    .def  dv16uL  =r18
                    .def  dv16uH  =r19
                   
                    ;***** Code
                   
                    div16u:  clr  drem16uL  ;clear remainder Low byte
                      sub  drem16uH,drem16uH;clear remainder High byte and carry
                   
                      rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_1    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_2    ;else
                    d16u_1:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_2:  rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_3    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_4    ;else
                    d16u_3:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_4:  rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_5    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_6    ;else
                    d16u_5:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_6:  rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_7    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_8    ;else
                    d16u_7:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_8:  rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_9    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_10    ;else
                    d16u_9:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_10:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_11    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_12    ;else
                    d16u_11:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_12:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_13    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_14    ;else
                    d16u_13:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_14:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_15    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_16    ;else
                    d16u_15:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_16:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_17    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_18    ;else
                    d16u_17:  sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_18:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_19    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_20    ;else
                    d16u_19:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_20:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_21    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_22    ;else
                    d16u_21:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_22:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_23    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_24    ;else
                    d16u_23:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_24:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_25    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_26    ;else
                    d16u_25:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_26:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_27    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_28    ;else
                    d16u_27:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_28:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_29    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_30    ;else
                    d16u_29:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_30:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      rol  drem16uL  ;shift dividend into remainder
                      rol  drem16uH
                      sub  drem16uL,dv16uL  ;remainder = remainder - divisor
                      sbc  drem16uH,dv16uH  ;
                      brcc  d16u_31    ;if result negative
                      add  drem16uL,dv16uL  ;  restore remainder
                      adc  drem16uH,dv16uH
                      clc      ;  clear carry to be shifted into result
                      rjmp  d16u_32    ;else
                    d16u_31:sec      ;  set carry to be shifted into result
                   
                    d16u_32:rol  dd16uL    ;shift left dividend
                      rol  dd16uH
                      ret
  Và một số hàm khác trong file kèm theo.
  Tham khảo thêm nhiều code ASM mẫu (ADC, ISP, PWM, LCD...) tại đây,

  Chúc các bạn thành công !

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:05 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2020 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.